Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja do I klas w szkołach podstawowych

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:


ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową


lub


REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.


Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


I. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.


II.   Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

III. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

VI. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 ust. 2 i 3 ustawy). Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria samorządowe zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś. V.
Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

2018-02-09