Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 ulegają przesunięciu

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 ulegają przesunięciu

Z uwagi na zmianę przepisów edukacyjnych, terminy postępowań rekrutacyjnych dla uczniów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, ulegają przesunięciu na miesiąc kwiecień-maj 2017 roku.

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) stanowi, że termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową.

Ustalono również, że w terminie do 15 kwietnia 2017 roku organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Tzw. kryteria dodatkowe, które obowiązywały do tej pory w gminie Wielka Wieś, utraciły moc prawną z chwilą wejścia w życie ww. ustawy, która w art. 15 pkt. 26 uchyliła cały rozdział 2a ustawy o systemie oświaty. Obecnie obowiązująca regulacja prawna dotyczącą przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, została zapisana w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).  

Informujemy również, że w dniu 23 stycznia 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowała do konsultacji projekt Rozporządzenia, który określa:
•    sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,
•    sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
•    skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Będziemy Państwa informować o podejmowanych, zarówno przez Radę Gminy Wielka Wieś, jak i przez Wójta Gminy Wielka Wieś, stosownych uchwałach i zarządzeniach.

Dodatkowo informujemy uczniów klas III gimnazjów, że podobnie jest z terminami rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, dla których ww. terminy określi właściwy kurator oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Tagi dla strony:

2017-02-01