Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 8 marca 2019 r. i będzie prowadzona według poniższych zasad: 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na dzień rekrutacji na obszarze Gminy Wielka Wieś.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, mające jednakową wartość: 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: 1. zatrudnienie obojga rodziców (opiekunów prawnych), prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie przez nich nauki w trybie dziennym,

 2. rodzeństwo dziecka, które już uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś,

 3. rodzeństwo dziecka, które kontynuować będzie edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,

 4. zadeklarowany przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata czas korzystania
  z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej).


Kryteria oraz harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa Uchwała nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Tagi dla strony:

2019-02-15