Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2020-2030

Gmina Wielka Wieś rozpoczyna prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2020-2030.


Prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społeczno-gospodarczej, której elementem będzie m.in. reprezentatywne badanie opinii mieszkańców naszej gminy, oraz identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Wykorzystany zostanie partycypacyjno-ekspercki model budowy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, w pełni oddający oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój terytorialny w Polsce. Zgodnie z tym modelem, Strategię opracuje Konwent Strategiczny powołany przez Wójta Gminy Wielka Wieś. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele władz samorządowych gminy, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu oraz liderzy lokalni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy. Stanowi też instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje i inne działania rozwojowe.


Moderatorem procesu opracowania Strategii będzie FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.Przy okazji opracowania Strategii Rozwoju Gmina Wielka Wieś, jako pierwsza w województwie małopolskim, zrealizuje badanie warunków życia i jakości usług publicznych wśród swoich mieszkańców.


Badanie odbędzie się w maju 2019 roku. Zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu autorskiej metodologii wypracowanej przez dr. Cezarego Trutkowskiego (Prezes Zarządu FRDL) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Badanie koncentruje się na czynnikach wpływających na jakość życia mieszkańców oraz usługach realizowanych przez instytucje samorządowe. Jego celem jest poznanie ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia, oraz identyfikacja i określenie znaczenia różnych czynników warunkujących zrównoważony rozwój lokalny. Badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy. Jego wyniki zostaną wykorzystane m.in. do opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2020-2030. 

2019-05-09