Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wygrywamy Ranking MISTiA w 2018 roku!

Gmina Wielka Wieś drugi rok z rzędu wygrywa Ranking Gmin Małopolski 2018 przygotowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji! Znalazła się tym samym - po raz kolejny - w czołówce najlepszych samorządów, wyróżnionych pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego.

Ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2017 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

- Pracujemy dla dobra gminy i jej mieszkańców nie dla rankingów, jednak każde wyróżnienie to dodatkowa mobilizacja do dalszego jeszcze lepszego i aktywniejszego działania. Dziękujemy za kolejne docenienie naszej Gminy; jednocześnie dziękuje tym wszystkim, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju gminy tj. radnym, sołtysom, radom sołeckim, a przede wszystkim mieszkańcom , którzy akceptują przyjęte kierunki rozwoju – mówi Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz.

- Liderująca Wielka Wieś kontynuuje dynamiczny rozwój, prowadząc aktywną politykę inwestycyjną i wykorzystując przy tym możliwości, jakie stwarzają środki europejskie. Gmina utrzymała pozycję małopolskiego lidera w poziomie inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz zajęła trzecie miejsce w przypadku pozyskanych środków europejskich. Wielka Wieś jest również gminą, w której w oparciu o zanotowane saldo migracji w 2017, przybyło najwięcej nowych mieszkańców – komentuje Anatol Władyka z Zespołu Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.

Ranking jest tworzony przez MISTiA od 2010 roku; nasza Gmina corocznie zajmuje w nim wysokie lokaty:
rok 2010 – 2 miejsce;
rok 2011 – 5 miejsce;
rok 2012 – 7 miejsce;
rok 2013 – 9 miejsce;
rok 2014 – 2 miejsce;
rok 2015 – 3 miejsce,
rok 2016 – 2 miejsce,
rok 2017 – 1 miejsce,
rok 2018 – 1 miejsce.

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 – 2017),
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 – 2017),
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015 – 2017),
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.,
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowa nie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015 – 2017),
6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.,
7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 – średni wynik w %,
8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 – 6 lat w 2017 r.,
9. Saldo migracji na 1000 ludności w 2017 r.,
10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.,
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy w 2017 r.,

O rankingu:
http://mistia.org.pl/ranking-gmin/
Wyniki szczegółowe:
http://mistia.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kopia-RANKING-2018.xlsx

2018-10-04