Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

 Wyłożenie planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Zawiadomienie
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
o wznowieniu prac zmierzających do opracowania planu ochrony
Ojcowskiego Parku Narodowego


Na podstawie art. 18 i 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) z późniejszymi zmianami oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. nr 94, poz. 794) zawiadamia się o wznowieniu prac zmierzających do sporządzenia planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r., do zapoznawania się z wynikami dotychczasowych prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków. Projekt planu został umieszczony na stronie internetowej Parku wraz z formularzem, na którym można umieszczać uwagi:www.ojcowskiparknarodowy.pl

Z dotychczasowym przebiegiem prac można się również zapoznawać  w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie (Ojców 9) w godzinach od 08:00 do 15:00. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie (Ojców 9, 32-045 Sułoszowa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opnar@pro.onet.pl.
Po zebraniu uwag i wniosków, które zostaną przeanalizowane, projekt planu ochrony Ojcowskiego parku Narodowego zostanie przesłany do Gmin celem zaopiniowania go przez Rady Gmin.

________________________________________

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794)  Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego – obszaru Natura 2000 PLH 120004.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 16 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 w/w ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 16 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r. włącznie, w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci.html         

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 16 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r. włącznie, drogą pisemną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
lub mailowo na adres: opnar@pro.onet.pl korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci.html

Tagi dla strony:

2016-02-18