Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Inwentaryzacja czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe w 14 gminach - plan wykonany na 100%

Jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn złej jakości powietrza w rejonie Krakowa jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń z przydomowych palenisk oraz transportu. Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała na celu określenie potencjału gmin do wymiany, modernizacji i likwidacji palenisk indywidualnych, które nie spełniają odpowiednich norm i są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Gminy poddane inwentaryzacji (14) to: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Mieszkańcy byli pytani m.in. o sposób ogrzewania, ponoszone z tego tytułu koszty oraz o zainteresowanie wykorzystaniem w przyszłości odnawialnych źródeł energii (OZE) i wymianę źródła ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Wynik inwentaryzacji dla wszystkich 14 gmin Stowarzyszenia pokazuje, że z węgla korzysta ponad połowa mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że podobna liczba ankietowanych jest zainteresowana zmianą obecnego systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Wyniki inwentaryzacji dla Gminy Wielka Wieś

Strefa małopolska, w której leży Gmina Wielka Wieś jest zobligowana do utworzenia programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie:
• dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. pyłu zawieszonego PM10
• stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym
• dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 w roku kalendarzowym
• poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.

Spośród 3 400 budynków znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś, inwentaryzacji poddano 454 budynków mieszkalnych, co stanowi 13% wszystkich budynków. Jak wynika z analizy ankiet głównym źródłem grzewczym w budownictwie mieszkalnym w gminie Wielka Wieś są kotły węglowe, w które wyposażonych jest 56% obiektów. Drugie, pod względem częstości występowania są kotły gazowe, które stanowią 40% ogólnej liczby kotłów. Około 3% gospodarstw posiada piece kaflowe – najbardziej uciążliwe dla środowiska. Średni wiek kotła węglowego wynosi w gminie Wielka Wieś 24 lata. Średnie roczne zużycie węgla w gospodarstwie domowym wynosi 4,3 tony, a gazu – 1479 m3.

W przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, ekologiczne 67% ankietowanych odpowiedziała, że jest zainteresowana wymianą kotła, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Osoby, które nie chcą wymieniać źródła ciepła stanowią 31% mieszkańców gminy (może to wynikać przede wszystkim z braku środków finansowych na przedsięwzięcie lub posiadaniem niedawno wymienianego kotła (przede wszystkim nowe budownictwo)).
W przypadku OZE większość ankietowanych jest zainteresowana instalacją odnawialnych źródeł energii – stanowią oni ponad ¾ (76%) mieszkańców gminy. 19% nie jest w ogóle zainteresowanych tego typu inwestycjami. 5% planuje zakup instalacji OZE, nawet bez zewnętrznego dofinansowania.

infografika-wielka wieś-01-01.png

Tagi dla strony:

2015-05-12