Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gminny program rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś przygotowany został na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz.1777) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r..
Podstawą do wdrożenia GPR była uchwała Nr XXVII3/285/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Dokument składa się z 15 rozdziałów. Każdy rozdział poświęcony jest osobnemu zagadnieniu, które w całości stanowią o sposobie realizacji GPR i jego wpływie na rozwój Gminy. Dokument GPR opisuje jego zgodność z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego, Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminy Wielka Wieś.
W dalszej części dokument zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, w tym zasięgi przestrzenne, wyznaczony obszar rewitalizacji oraz analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru rewitalizacji. Kolejne części mają charakter strategiczny, a zatem nakreślona została wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji i wyznaczone zostały cele główne i szczegółowe rewitalizacji. Kolejna część ma charakter wdrożeniowy i zawiera takie elementy, jak: kierunki działań w ramach GPR, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz listę przedsięwzięć podstawowych w podziale na podobszary rewitalizacji i charakterystykę pozostałych przedsięwzięć. Następna część dokumentu opisuje proces realizacji GPR. Zawiera następujące elementy: opis indykatywnych ram finansowych, opis mechanizmów integrowania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opis struktury zarządzania realizacją GPR, opis systemu monitorowania i oceny, opis metodologii ewaluacji GPR oraz metody zmiany GPR i modyfikacji systemu wdrażania. Dokument GPR zamyka opis procesu partycypacji społecznej w realizacji GPR oraz spis tabel, wykresów i map.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś określił wizję docelowego stanu obszaru objętego rewitalizacją. Brzmi ona następująco:
Obszar rewitalizacji miejscem przyjaznym mieszkańcom, turystom i inwestorom, o wysokiej jakości ładzie przestrzennym, stwarzający godne warunki do życia oraz integracji społecznej i międzypokoleniowej mieszkańców w udostępnionej im przestrzeni publicznej, wykorzystującej bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze wszystkich miejscowości.

Dla tak określonej wizji wyznaczono następujące cele:
Cel główny: Wzrost stopnia integracji społecznej mieszkańców gminy Wielka Wieś pomiędzy „starymi”, a „nowymi” mieszkańcami.
Podporządkowano mu następujące cele podrzędne:
Cel 1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców obszarów rewitalizacji.
Cel 2. Rozwój oferty edukacyjnej, opiekuńczej, sportowo – rekreacyjnej gminy/miejscowości.
Cel 3. Budowa lub wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej.
Cel 4. Wyrównanie szans edukacyjnych / rozwojowych mieszkańców gminy.
Cel 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy.

Pliki do pobrania:
2020-07-06