Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i działania komitetu rewitalizacji


Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje, prowadzone będą od dnia 21 stycznia do 20 lutego 2020 r., a projekt uchwały wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępne będą w następujących formach:
• na stronie www.wielka-wies.pl w zakładce ‘rewitalizacja’,
• na stronie BIP Gminy Wielka Wieś,
• w siedzibie Urzędu Gminy Wielka wieś, pokój 108.
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji nie ma żadnych kompetencji władczych. Może jednak wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji. W skład Komitetu powinni wchodzić przedstawiciele różnych grup, w tym mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę i chcą pracować na rzecz społeczności lokalnej.
Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy, dialogu i dyskusji interesariuszy z organami Gminy na temat kierunków rewitalizacji.


Zasady działania komitetu zostały określone w poniższym projekcie uchwały i regulaminie.

2020-01-13