Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór członków do komitetu rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi najważniejsze ciało sprawujące społeczną kontrolę nad wszystkimi elementami procesu rewitalizacji. Daje interesariuszom szansę na wywieranie realnego wpływu na przebieg rewitalizacji realizowanej przez organ władzy publicznej.


Zadania Komitetu Rewitalizacji, to opiniowanie:
- projektu Gminnego Programu Rewitalizacji,
- projektów aktów planistycznych,
- projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- oceny aktualności i stopnia realizacji GPR sporządzoną przez Wójta.


Komitet Rewitalizacji:
- jest jednym ze sposobów zapewnienia udziału interesariuszy w rewitalizacji,
- stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji,
- pełni funkcję doradczą dla wójta w sprawach związanych z rewitalizacją.

2020-04-22