Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji (z dn. 9 października 2015 r.) przeprowadzono ocenę aktualności dotychczasowego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2023” przyjętego uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś w dniu 15 września 2017 r..


Ocenę aktualności i stopnia realizacji przeprowadzono w oparciu o sporządzony w kwietniu br. „Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś”, który zawiera analizę realizacji projektów i zadań, wykonanie wskaźników oraz monitoring poziomu wdrażania programu rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.


Wyniki monitoringu oraz efekty weryfikacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś pod kątem aktualności zapisów dokumentu, wskazują na konieczność uruchomienia procedury jego modyfikacji, ze szczególnym naciskiem na aktualizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poszerzenie i włączenie kolejnych obszarów rewitalizacji, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji do 2030 roku.


Raport został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszony na stronie Gminy Wielka Wieś w Biuletynie Informacji Publicznej.
Poniżej zamieszczono Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka wieś na lata 2017-2023.

2021-05-28