Gmina Wielka Wieś drugą gminą w Małopolsce

Gmina Wielka Wieś zajęła drugie miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2010 przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji.

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2009 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 • Dochody własne na 1 mieszkańca
 • Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 • Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 • Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 • Wielkość pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca
 • Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców
 • Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
 • Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 • Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 • Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
 • Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców

2014-05-05