Gmina Wielka Wieś w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Punkty przyznawane są też za pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, ale także za współpracę z lokalnymi organizacjami samorządowymi, a nawet za wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów. W Rankingu Samorządów Rezczpospolitej gminy są podzielone na 3 kategorie: miasta na prawach powiatu, miasta i gminy wiejskie oraz gminy wiejskie.

W tym roku w kapitule konkursu zasiedli: prof. Jerzy Buzek – premier rządu RP w latach 1997-2001, dziś eurodeputowany, Elżbieta Suchocka-Roguska - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 2004 r., Józef Górny - wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Andrzej Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich od 1991 r. i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Paweł Tomczak - dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Adam Kowalewski - prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ireneusz Fąfara - prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Ostrowska – dziennikarka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, Artur Sierant – prezes Notoria Serwis przygotowującego wyliczenia do rankingu i Paweł Jabłoński - z-ca red. nacz. „Rzeczpospolitej”.

Ocena samorządów przebiegała dwuetapowo. W I etapie zastosowano następujące kryteria:

− dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
− wartość środków unijnych (w przeliczeniu na 1 mieszk.), które w latach 2003-2006 wpłynęły na rachunek budżetu gminy (max. 10 pkt)
− zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
− nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 5 pkt)
− dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
- relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2003-2006 (max. 6 pkt)
− dynamika wzrostu wydatków ogółem na 1 mieszkańca w wybranych działach w latach 2003-2006: transport i łączność (max. 5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt)

Do II etapu przeszło 450 samorządów. Tutaj, na podstawie wypełnianych przez poszczególne samorządy ankiet oceniano:
− udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2003-2006 (max. 5 pkt);
− liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2003-2006 (max. 5 pkt);
− wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszk.w latach 2003-2006 (max. 4 pkt);
− wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2005 i 2006 r. (4 pkt);
− liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2003-2006 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (max. 5 pkt);
− fakt funkcjonowania urzędu w oparciu o normę ISO (5 pkt);
− udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2005-2006 
(2 pkt);
− informacje, czy statut zawiera zapisy dotyczące zasad przekazywania środków finansowych oraz składników majątkowych jednostkom pomocniczym (2 pkt);
− informację o frekwencji w ostatnich wyborach samorządowych

Wielka Wieś została oceniona na 50,56 pkt na 100 możliwych, co przyniosło 10 wynik w skali kraju, a drugi w Małopolsce w kategorii gmin wiejskich. Na pierwszym miejscu znalazła się sąsiednia gmina Zielonki z wynikiem 58,19 pkt, a w ścisłej czołówce gmin wiejskich znalazła się także (na 11 miejscu) gmina Zabierzów.

Tabela z rankingiem gmin wiejskich: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_070713/dodatek2_a_26.html

2014-05-07