Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś

informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00
w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie
odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2)    Podjęcie uchwały w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata – przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
7)    Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu oraz na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś od osoby fizycznej służebności gruntowej przejazdu i przechodu                     z przeznaczeniem na cele publiczne.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielka Wieś.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
13)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2015-01-22