Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja V Sesji Rady Gminy Wielka Wieś


23 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyła się V Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, podczas której nowo wybrani radni tj. Grzegorz Kralka oraz Krzysztof Sułko złożyli ślubowanie.

Uzupełniono również prezydium Rady, w skład którego weszli: Zbigniew Mazela – Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś ( po wcześniejszym złożeniu rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego) oraz zastępca- Pan Krzysztof Kwiecień.

Nowa Rada Gminy uzupełniła również składy osobowe stałych Komisji.
 
Następnie rada podjęła następujące uchwały:
•    w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu;
•    w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1” w zakresie dotyczącym strefy ochronnej ujęcia wody;
•    w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Będkowice-2”;
•    w sprawie: udzielenia dotacji celowych dla OSP z terenu Gminy Wielka Wieś;
•    w sprawie: udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych wykorzystywanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez strażaków z terenu Gminy Wielka Wieś;
•    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Najważniejsze zmiany niniejszej uchwały to: kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów; kandydatem na radnego może być osoba w wieku od 14 do 19 roku życia, zameldowana na terenie Gminy Wielka Wieś; Wybierać radnych mogą wszystkie osoby mające od 14 do 19 lat będące zameldowane na terenie Gminy Wielka Wieś; Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 20 uczniów z własnego okręgu wyborczego;
•    w sprawie: rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś oraz Kierownika GOPS;
•    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w m. Bębło, gmina Wielka Wieś”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap II w m. Czajowice, gmina Wielka Wieś”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie”;
Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2015-04-24