Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja VI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

28 maja w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się VI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Radni zajmowali się 7 uchwałami. Jedną z ważniejszych uchwał, które zostały przyjęte na Sesji była uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś.  

Radni podjęli również następujące uchwały:
- w sprawie ogłoszenia „VII Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”
- w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2015.
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem wysokości stawki tej opłaty. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 10,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 1 osobę,
2) 9,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 2 osoby,
3) 8,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 3 osoby,
4) 7,50 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 4 osoby,
5) 7,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób.

Ponadto ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jednego mieszkańca. Rada Gminy została zmuszona do zmiany stawki, ponieważ w ostatnim czasie zostały przeprowadzone trzy przetargi na odbiór odpadów komunalnych i w każdym z tych przetargów oferty składane przez firmy znacznie przekraczały stawki z ubiegłych lat. Zakładając koszty na poziomie z roku 2014 cena za odpady musiała ulec zmianie.

- w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka na bezczynność Wójta Gminy Wielka Wieś.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2015-05-29