Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z sesji

30 grudnia odbyła się II Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 8 uchwałami. Z porządku obrad, na wniosek Komisji Budżetu i Finansów została usunięta uchwała dotycząca diet radnych i sołtysów.
Pan Marek Krasowski Prezes GZK Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi, przedstawił prezentacje multimedialną dot.: ”Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś – stan techniczny i działania  w roku 2014”.
Radni podjęli następujące uchwały:
•    w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble - dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej w kwocie 19.500,00zł;
•    w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie zasad realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Modlnicy wraz z infrastrukturą techniczną;
•    w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2015 - Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowanego do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne są organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
•    w sprawie: zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Kraków;
W związku z kończącym się rokiem ,Radni dokonali ostatecznych korekt w budżecie 2014,     a co za tym idzie w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Najważniejszym jednak punktem Sesji była Uchwała Budżetowa Gminy na 2015 r. oraz związana z nią wieloletnia prognoza finansowa gminy. Wójt Gminy dokonał wprowadzenia. Radni uznali, iż budżet jest skonstruowany w dobry oraz wyważony sposób. Inwestycje przekroczą ponad 56% wydatków w ogóle, więc został przyjęty jednogłośnie.

Tagi dla strony:

2015-01-07