Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

29 stycznia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 14 uchwałami.

Do porządku obrad, na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś została wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie zmian w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Radni podjęli następujące uchwały:
• w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś;
• w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2015;
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015;
• w sprawie wyboru delegata – przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
• w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniła zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja jest zobowiązana do zastosowania siedmiu kryteriów wymienionych w ustawie. Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu/oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez Radę Gminy Wielka Wieś w drodze uchwały.
• w sprawie zmian w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023;

Uchwalono również 6 uchwał geodezyjnych.
Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś. Decyzją Rady Gminy udzielono dopłat dla gospodarstw domowych do cen opłat za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wielka Wieś w wysokości; 0,60 zł netto.

Tagi dla strony:

2015-02-02