Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z IV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

10 marca w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbyła się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 12 uchwałami.

Prowadzący obrady Zbigniew Mazela przypomniał o wyborach Sołtysów i do Rad Sołeckich, które odbyły się 22 lutego br. Wójt Gminy - Pan Tadeusz Wójtowicz wręczył wszystkim sołtysom stosowne zaświadczenia o wyborze, gratulując i życząc owocnej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Następnie do porządku obrad, na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś została wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zagospodarowania lokali w części komercyjnej nowobudowanego budynku Urzędu Gminy. Przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie i nadzór nad wszelkimi procedurami związanymi z zagospodarowaniem lokali w części komercyjnej nowobudowanego budynku Urzędu Gminy. W skład Komisji powołano radnych: Lilianna Wilk, Krzysztof Kwiecień, Ryszard Nawara.

Radni podjęli również następujące uchwały:
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
• w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu płatności, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów w Gminie Wielka Wieś.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Zdjęcia można zobaczyć na naszym Facebooku

Tagi dla strony:

2015-03-11