Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

29 czerwca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad oraz wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe ( pkt. 1 i 2 porządku obrad) odbył się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Modlnicy.

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy zostały wprowadzone dodatkowe uchwały:
•    w sprawie: zaopiniowania wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Kraków z wyłączeniem rzeki Wisły w ramach Programu Ochrony przed powodzią górnej Wisły;
•    w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku pn.: „Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś” i stanowiących własność Gminy Wielka Wieś; Radni wyrazili się zgodę na wynajem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata. Przedmiotowej uchwały nie stosuje się do oddawania lokali do korzystania jednostkom organizacyjnym Gminy Wielka Wieś. Ponadto radni wyrazili zgodę na oddanie lokali w najem w drodze bezprzetargowej (jeżeli zaakceptują wolnorynkowe ceny wynajmu) dotychczasowym najemcom lokali użytkowych             ( Krakowski Bank Spółdzielczy, Notariusz), znajdujących się w dotychczasowym budynku Urzędu Gminy Wielka Wieś. Pozostałe lokale będą oddawane w najem w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
•    w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 34 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągniecia naukowe oraz sportowe.   
Pan Krzysztof Wołos – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, przedstawił prezentację z przebiegu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  
Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:
-   w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne;
-    w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne;
-    w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana W.W.  na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś
Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2014 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.  Po zapoznaniu się ze:
-    sprawozdaniem finansowym Gminy Wielka Wieś za rok 2014,
-    sprawozdaniem Wójta Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za 2014 rok,
-    informacją o stanie mienia Gminy Wielka Wieś,
-   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014,
-    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Wieś.

Rada Gminy Wielka Wieś jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2015-06-30