Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z X Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 listopada w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyła się X Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 18 uchwałami.

Pani Dyrektor Krystyna Hrabia przedstawiła radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś 2014-2015. Ponadto zostały poruszone m.in. takie sprawy jak:

  • tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
  • „Roczny program współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
  • przyznano dotację celową dla OSP w Wielkiej Wsi na zakup samochodu pożarniczego;
  • przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości a także w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • określono wzory formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
  • uznano skargę na bezczynność Wójta za bezzasadną

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy, a także przyjęto kilka uchwał geodezyjnych.

Tagi dla strony:

2015-12-01