Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z XII Sesji RG

04 lutego w Modlnicy odbyła się XII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni podjęli następujące uchwały:
•    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”;

•    w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;

•    w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2016;

•    w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016 – 2020;

•    w sprawie: nadania nazwy placu w miejscowości Szyce - przy nowym urzędzie gminy;

•    w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

•    w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Wieka Wieś działań zmierzających do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem Krakowskim w sprawie zasad współdziałania przy realizacji zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2130K w miejscowości Będkowice, gmina Wieka Wieś” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Modlniczka, gmina Wieka Wieś”;

•    w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/78/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku pn.: „Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś” i stanowiących własność Gminy Wielka Wieś;

•    w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

•    w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

•    w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2016;

•    w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś;

Istotną z punktu widzenia mieszkańców gminy jest informacja, iż przedłużono do końca br. obecnie obowiązujące stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków.


•    w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś;

W sprawach bieżących został poruszony temat rozkładu jazdy MPK.

Tagi dla strony:

2016-02-08