Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 października 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, prawdopodobnie ostatnia w VI Kadencji Rady Gminy Wielka Wieś.

XLI Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych uchwał.       

W sprawie porządku obrad głos zabrał Pan Kierownik Marcin Rybski, prosząc o wprowadzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Następnie Wójt Gminy - Tadeusz Wójtowicz poprosił o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Krakowskiego w formie nakładów finansowych na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Będkowicach” w 2014 roku.  

Następnie Rada przyjęła uchwały w sprawie:
•    uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020;
•    udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
•    zawarcia porozumienia w przedmiocie zasad realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i lokalizacji zjazdu na ul. Ulubioną i wykonaniu skrzyżowania z drogi krajowej DK 94 (ul. Częstochowska);
•    rozpatrzenia wniosku Pana J.C. o unieważnienie uchwały z dnia 06.09.2014r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Prądnik Korzkiewski;

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2014-11-03