Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 04 lutego 2016r.   
3)    „Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015”.
4)    „Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi za rok 2015”.  
5)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Wielka Wieś - 10”.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej                 w Wielkiej Wsi.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia „VIII Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania Gminy Wielka Wieś z Gminą Zabierzów w celu wykonania zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu lokalu socjalnego dla osób uprawnionych.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na cele publiczne.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
15)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski            i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2016-04-18