Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

XVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 czerwca 2016 r. /środa/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.
3)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 31 maja 2016 r.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
5)    Podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2015.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015.  
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
12)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad oraz wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe ( pkt. 1 i 2 porządku obrad) odbędzie się o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Modlnicy.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2016-06-24