Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 29 czerwca 2016 r.
3)    Informacja na temat prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielka Wieś na lata 2016-2018.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Gminy Wielka Wieś dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Gminy Wielka Wieś dotyczącej podjęcia działań mających zmienić zapisy ustawy o drogach publicznych oraz Prawo budowlane.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
18)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2016-08-18