Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś 2021

RG.0002.6.2021 Szyce, dnia 20 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w systemie zdalnym XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz z dnia 13 maja 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu „Targu Wielkowiejskiego” w Gminie Wielka Wieś.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Uchwały Nr XL/421/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś Porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Właścicielem działki nr 30/1, w miejscowości Giebułtów, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ulica bez nazwy, zlokalizowanej na działce nr 29 w miejscowości Giebułtów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie działki ewidencyjnej wraz z budynkiem komunalnym stanowiącą gminny zasób nieruchomości, w drodze bezprzetargowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka-10”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-05-21