Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie Protokołu z I Sesji Rady Gminy Wielka Wieś.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2025 rok przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015 -2025.
7)    Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
8)    „ Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś – stan techniczny i działania  w roku 2014” - prezentacja multimedialna przedstawiona przez Pana Marka Krasowskiego Prezesa GZK Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.
9)   Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie zasad realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Modlnicy wraz z infrastrukturą techniczną.
10)   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2015.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Kraków.
12)   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów w Gminie Wielka Wieś
13)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2014-12-23