Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 30 grudnia 2014r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania                      w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości         i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego    i leśnego.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu płatności, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów w Gminie Wielka Wieś.  
12)    Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
14)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2015-03-03