Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 13 października 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołu z dnia 31 sierpnia 2015r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś – w granicach obszaru „Modlnica-9”.
4) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 1” w zakresie ustaleń tekstowych planu dotyczących niektórych warunków i zasad zagospodarowania.
5) Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Bęble.
7) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych terenów rekreacyjnych.
8) Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
9) Podjęcie uchwały sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokali stanowiących gminny zasób nieruchomości.
10) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
11) Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
12) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2015-10-06