Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.
3)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 23 kwietnia 2015r.
4)    Prezentacja z przebiegu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
6)    Podjęcie uchwał w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2014.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.  
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana W.W. na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  Wielka Wieś na lata 2015-2025.
12)     Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad oraz wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe ( pkt. 1 i 2 porządku obrad) odbędzie się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Modlnicy

2015-06-26