Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wielka Wieś


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś 2014-2015.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 673/2 obr. Modlnica.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Wielka Wieś.
9)    Podjęcie uchwały sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów.
10)    Podjęcie uchwały sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice.
11)    Podjęcie uchwały sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół.
12)    Podjęcie uchwały sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Wielka Wieś.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla OSP w Bęble.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
18)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
19)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Tagi dla strony:

2015-11-23