Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 04 lutego 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Przyjęcie protokołu z dnia 29 grudnia 2015r.  
3)    „ Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś – stan techniczny i działania w roku 2015” - prezentacja multimedialna przedstawiona przez Pana Marka Krasowskiego Prezesa GZK Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2016.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016 – 2020.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy placu w miejscowości Szyce.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Powiatem Krakowskim, określającego zasady współdziałania przy realizacji zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 18112, K2130 w miejscowości Będkowice, gmina Wieka Wieś”.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/78/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. - w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku pn.: „Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś” i stanowiących własność Gminy Wielka Wieś.
12)    Podjęci uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
18)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2016-01-28