Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Zmiana "Modlniczka – 10"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka – 10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-03-01
1.3.2021 przerwa w dostawie wody

GZK sp z o.o. informuje o przerwie w dostawy wody w Beble i na Wierzchowiu.  

Zobacz więcej »
2021-02-26
Przerwa w dostawie wody 22.02.2021

GZK sp z o.o. informuje o przerwie w dostawie wody w Tomaszowicach 22.02.2021 r.

Zobacz więcej »
2021-02-19
WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI 02.2021

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO: SPRZEDAŻY, ZAMIANY, UŻYTKOWANIA I NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Zobacz więcej »
2021-02-18
Ostrzeżenia meteorologiczne 8.02.2021

Zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu

Zobacz więcej »
2021-02-08
Szczepenie psów

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w sołectwach terminie 6 i 13 lutego 2021 r.

Edit: Zmiana terminu szczepienia z 13 lutego na 20.02.2021 ze względów organizacyjnych‼️‼️‼️‼️

Zobacz więcej »
2021-02-03
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Zobacz więcej »
2021-01-29
Informacja Wójta Gminy dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do dnia 31 stycznia 2021r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020r. 

Zobacz więcej »
2021-01-22
Stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2021-01-18
Stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Infrastruktury

Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2021-01-15
Konkurs dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku

Zobacz więcej »
2021-01-04
Konkurs dla klubów sportowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku

Zobacz więcej »
2021-01-04
Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Zobacz więcej »
2020-12-31
Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Woda dla mieszkańców miejscowości Giebułtów, rejon ulic: Podwikle, Zarzecze, Leśna jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

Zobacz więcej »
2020-12-08
Zamknięcie drogi

W związku usuwaniem awarii kanalizacji ciśnieniowej na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i ul. Morskiej Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  informuje że ul.Kasztanowa od nr 5 do 28 wraz z ulicą Modrzewiową będzie nieprzejezdna.

Zobacz więcej »
2020-11-17
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zobacz więcej »
2020-11-16
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielka Wieś

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: do 17 listopada 2020 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi lub w formie elektronicznej na adres: ug@wielka-wies.pl

Zobacz więcej »
2020-11-10
Przerwa w dostawie wody 12.11.2020

Przerwa nastąpi z przyczyn modernizacji sieci wodociągowej w dniu: 12.11.2020 r. (czwartek) w godzinach:  od 8:00 do 13:00

w miejscowości: Modlnicy.

Zobacz więcej »
2020-11-09
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użytkowania i najmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 6.11.2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użytkowania i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2020-11-06
Nabór pracowników w Urzędzie

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji oraz Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego. 

Zobacz więcej »
2020-11-05
2014-04-12