Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-154/10 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.  Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejSzyce 6532-085 Szyce

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Warunki współpracy:
1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 100 godzin).

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Min. roczne doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa zawodowego.
3. Udokumentowane doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
3. Dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego.
4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, 32-085 Szyce, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego” w terminie do 6 kwietnia 2014 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

2014-03-31