Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Darmowa pomoc prawna adwokatów lub radców prawnych

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Wielka Wieś istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem 12 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediacją (docelowo od 2020 roku)

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów.


REJESTRACJA TELEFONICZNA: 576 058 217
(Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00)
Na terenie Powiatu Krakowskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w 12 miejscach, w których można się również rejestrować pod wskazanymi numerami telefonów: • Czernichów, ul. Gminna 1, 12 270 28 78,

 • Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1, 12 252 08 43,

 • Luborzyca, Luborzyca 97, 798 944 650,

 • Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, 796 420 498,

 • Świątniki Górne, ul. Krakowska 2, 12 256 31 16,

 • Skała, ul. Bohaterów Września 42, 798 944 598,

 • Skawina, ul. Kopernika 13, 798 944 754,

 • Słomniki, ul. Kościuszki 29, 798 141 969,

 • Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 12 389 60 32,

 • Jerzmanowice, ul. Rajska 22, 798 142 004,

 • Zabierzów, Rynek 1, 12 283 07 11,

 • Kraków, Topolowa 48/2, 576 058 217.


Zapraszamy mieszkańców Gminy Wielka Wieś do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Z wyrazami szacunku


Łukasz Giza, Adwokat


Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

2019-11-19