Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Szanowni Państwo


W związku z zapytaniem o możliwość uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych informujemy: osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.


Termin składania wniosku:


Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, w pokoju nr 8, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).


Miejsce składania wniosku:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979570; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl


Dokumenty od Wnioskodawcy:


1.Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).


2.Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu) w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C oraz z dysfunkcją wzroku: symbol orzeczenia 04-O, mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że Wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku orzeczeń wydanych przez inny organ (np. ZUS), zaświadczenie lekarskie winno być wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzającego schorzenia powodujące utrudnienia w poruszaniu się.


W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wnioskodawcom posiadającym orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wyżej wymienione, która w swych skutkach powoduje znaczne ograniczenia w poruszaniu i przemieszczaniu się. Osoby niepełnosprawne powinny przedłożyć stosowne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.


3.Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, której wniosek dotyczy wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.


4.Kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą.


5.Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, to jest numer elektroniczny księgi wieczystej. W przypadku braku numeru elektronicznego księgi wieczystej kopia aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych (ważna trzy miesiące). 6.Oświadczenie o miejscu pobytu stałego w miejscu realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do wniosku).


7.Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.


8.Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).  1. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

  2. Pisemna informacja o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczenie sponsora).


Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom

2020-09-24