Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Doradztwo Energetyczne WFOŚiGW w Krakowie

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na terenie Gminy Wielka Wieś jest

Anna Synowiec
515-493-106
anna.synowiec@wfos.krakow.pl

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.

 
CEL PROJEKTU
Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.
Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.
 
SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.
 
ZADANIA PROJEKTU
Projekt doradczy ma za zadanie wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie w dążeniu do pełnej realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektyw UE. • Wykorzystanie szablonów stosowanych w ramach inicjatywy KE do monitorowania przygotowania, wdrażania SEAP oraz monitorowania najlepszych praktyk, jak również identyfikowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE przewidzianych w strategiach adaptacji do zmian klimatu.
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU
Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa:
prowadzenie badań i analiz, w tym, w szczególności analiz doświadczeń wynikających z wdrażania aktualnych programów wspierania efektywności energetycznej i OZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014-2020, LIFE, RPO, HORYZONT 2020),
organizowanie konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat niskoemisyjnej gospodarki oraz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów,
udział w warsztatach, seminariach organizowanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów i inne instytucje europejskie, dotyczących przykładów przygotowania, finansowania, wdrażania projektów w zakresie efektywności i OZE,
utworzenie bazy danych o dobrych praktykach.
 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:
szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,
przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.
 
Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:
promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,
zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów,
wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.
 
Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:
wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,
wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,
wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,
wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,
wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.
 
Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:
informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,
doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE.
 
Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinaru.
2016-07-20