II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

28-03-2014

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/356/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” ogłasza

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku.

1.    Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Łączna, planowana w projekcie budżetu, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 10 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.
4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać
do dnia 18 kwietnia 2014 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś
5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.
6. W 2013 roku nie realizowano zadania publiczne tego samego rodzaju,
Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201.


Zarządzenie nr 28/O/2014 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

Regulamin II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

Tagi dla strony:

2014-03-28