Informacja dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1893) w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa z dniem 19 maja 2018r.
Po upływie tego terminu przedsiębiorca, którego wpis nie zawiera numeru PESEL zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wpis można sprawdzić na stronie internetowej www.firma.gov.pl

2018-05-04