Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja dla rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Wielka Wieś - BILET WOLNEJ JAZDY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że rodziny zamieszkujące w obszarze Gminy Wielka Wieś, w których rodzice/rodzic/opiekunowie prawni mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą otrzymać bezpłatne bilety wolnej jazdy w ramach Krakowskiej Karty Miejskiej, dzięki której można poruszać się wszystkimi liniami MPK w strefie miejskiej i podmiejskiej.

Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę zamieszkującą na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną, w której rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej otrzymują po udokumentowaniu uprawnienia:
- dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
- uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa nie uczestniczących w programie KKR 3+, do ukończenia 24 roku życia,
- uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu gmin objętych integracją międzygminną, w tym Gminy Wielka Wieś do ukończenia 24 roku życia,
Bilety wolnej jazdy z tego tytułu, po dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków, wydaje MPK SA:
- w siedzibie MPK przy ul. Brożka 3, pokój 25 w godz. 7:00 - 14:00   (tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96),
- w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 - 19:00  (tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035).

W celu uzyskania biletu wolnej jazdy zainteresowana osoba lub jej opiekun zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod jednym adresem wszystkich osób stanowiących rodzinę 3+ oraz stopień pokrewieństwa, np. zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające stan osobowy zainteresowanej rodziny i zameldowanie na pobyt stały, dowód osobisty rodzica, akt urodzenia dziecka/dzieci, numery pesel dzieci, legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły. Można przedstawić też inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w ww. zapisie przedmiotowej uchwały. Rodziny, które posiadają Karty Dużej Rodziny mogą je okazać dla udokumentowania stanu rodziny.

Uwaga: Jeżeli w kolejnych latach jedno z dzieci zmieniło miejsce zamieszkania, przestało się uczyć lub ukończyło 24 lata i w związku z tym pozostało tylko jedno lub dwoje dzieci spełniających powyższe warunki - one także tracą w takim przypadku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Tagi dla strony:

2014-09-01