Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE, UŻYCZENIE I NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM ORAZ WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy
od 21.01.2016 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie i najem w trybie bezprzetargowym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dla nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 100/18 obręb Szyce.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w jej nabyciu za cenę podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia
3.03.2016 r.

Tagi dla strony:

2016-01-20