Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuję, iż do Urzędu Gminy wpłynęły dwie oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty na poniższym formularzu.

Formularz

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

2014-02-21