Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Komunikat PINB w Krakowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.

Właściciel i zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do zapewnienia, przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury oraz o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów wolno stojących, przemysłowych oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych-wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

O ww. obowiązkach przypomina się w szczególności właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których mogą przebywać i wypoczywać dzieci i młodzież.

Tagi dla strony:

2017-01-05