Komunikat Wójta Gminy - podatek od nieruchomości

Szanowni Państwo,
w związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, przypominamy, iż niezależnie od podjęcia ewentualnych nowych instrumentów pomocowych, każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Sprawy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych reguluje rozdział 7a ustawy Ordynacja podatkowa, gdzie w art. 67a zapisano, iż organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
-odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
-odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
-umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wnioski o umorzenia muszą dotyczyć istniejących już zaległości z ich tytułu, bowiem w obowiązującym stanie prawnym, nie jest możliwe umorzenie należności, niebędących zaległością podatkową.
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.
Wnioski należy składać w następujący sposób:
• za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, Szyce 32-085 Plac Wspólnoty 1
• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,
• poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej, umieszczonej w wejściu do Rady Gminy Wielka Wieś.
Rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców nastąpi z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. w Dz. U. z 2018, poz. 362 ze zm.), tj.:
1. wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.
2. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenia o sytuacji majątkowej;
• sprawozdanie finansowe;
• zeznania roczne o wysokości osiągniętych dochodów z trzech poprzednich lat, jeżeli takie zostało sporządzone (np. PIT-36);
• w przypadku braku PIT należy przedstawić dokumenty przedstawiające sytuację finansową firmy Podatnika (np. ewidencje przychodów);
• dokumenty przedstawiające bieżącą sytuację finansową firmy Podatnika tj. zestawienie obrotów i sald, stan wyciągów bankowych, koszty przychodów i rozchodów;
• zestawienia zobowiązań i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, których termin płatności minął na dzień sporządzania zestawienia. W przypadku posiadania zobowiązań przez Podatnika, proszę o wskazanie, jakie poczyniono starania w celu ich spłaty;
• pisemną informację, czy Podatnik wnioskuje o udzielenie ww. ulgi w ramach pomocy de minimis albo pomocy innej niż de minimis;
• zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
• pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w spawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw ( tj. :Dz.U. z 2018 r., poz. 974) (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika.
Pytania dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych można zadawać, pod nr: 12 419 17 01-04 wew. *133, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ug@wielka-wies.pl oraz b.wierzbicka@wielka-wies.pl


Wójt Gminy Wielka Wieś
Krzysztof Wołos

2020-04-28