Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konkurs na stanowisko archiwisty zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko archiwisty zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202-j.t.),
2. Wykształcenie średnie, zdany egzamin maturalny a także ukończony kurs dla archiwistów,
3. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 2 lata na stanowisku archiwisty lub podobnym,

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3. Umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
4. Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word) i urządzeń biurowych,

III. Cechy osobowe kandydata;
1. Umiejętność pracy w zespole,
2. Komunikatywność,
3. Dyspozycyjność,
4. Systematyczność,
5. Odporność na stres,
6. Umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku;
1.    Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działania archiwów zakładowych, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
2.    Przyjmowanie w uzgodnionych terminach z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
3.    Udostępnianie przechowywanej w archiwum zakładowym dokumentacji za pokwitowaniem osobom upoważnionym,
4.    Kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania.

V. Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo,
2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48,
3. Wynagrodzenie; zgodnie z przepisami,
4. Praca w biurze.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów:
1. Podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego,
2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wielka Wieś danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
3. Podpisany życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej,
4. Podpisany list motywacyjny,
5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego numer PESEL,
6. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
8. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
10. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Pozostałe informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko archiwisty zakładowego”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48; 32-089 Wielka Wieś - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015 roku do godz. 15³°.
2. Ofertę można przesłać na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów - nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
5. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
6. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.
7. Osoby, którym w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są zobowiązane do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

_____________________________________________________________________________________________

Komunikat Nr 3/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.


Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że do konkursu na wolne stanowisko archiwisty zakładowego w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy spełnili niezbędne wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zamieszczone w BiP w dniu 03 listopada 2015 r.:
1.    Gil Anna zamieszkała w Modlnicy
2.    Tomczyk Monika zamieszkała w Modlnicy


Dokonanie selekcji końcowej kandydatów czyli  rozmowa kwalifikacyjna nastąpi w dniu 8 grudnia 2015 r. w godzinach od 9³° – 11°°. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu zweryfikowanie wiedzy kandydata dotyczącej administracji samorządowej oraz sprawdzenie umiejętności i predyspozycji prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku archiwisty zakładowego w referacie organizacyjnym.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 6/K/2015 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 3 listopada 2015 r. zaprasza kandydatów do II etapu konkursu w dniu 8 grudnia 2015 r. na godziny;
1.    Gil Anna godz. 9³°
2.    Tomczyk Monika godz. 10°°


________________________________________________________________________________________________

2015-12-10

I N F O R M A C J A
o wynikach naboru na stanowisko archiwisty w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś.Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza, iż rozstrzygnięto konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48) na stanowisku archiwisty w referacie organizacyjnym.
W wyniku konkursu, stosunek pracy na czas określony zostanie zaproponowany dla kandydatki;
Gil Anny, zamieszkałej w Modlnicy
która spełnia wszystkie wymagania postawione kandydatom, a ponadto w kolejnych etapach postępowania konkursowego wykazała się najlepszą znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmowała na w/w stanowisku.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

Biuletyn Informacji Publicznej

Tagi dla strony:

2015-11-03