Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Kwalifikacja Wojskowa 2017

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 2 do 6 marca 2017 roku. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Wielka Wieś w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, I piętro z wyznaczonym terminem i godziną. Jeżeli wzywana osoba jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, p.206, tel. 12 4191701 wew. 702, e-mail: e.ciejek@wielka-wies.pl


KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:
• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument ze zdjęciem
• 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy)
• Świadectwa ukończonych szkół,
• Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
• Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),
• Prawo jazdy (w przypadku posiadania).
Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 1998r.,
• mężczyzn urodzonych w latach 1993 –1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 1996 –1997, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321)
• osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tagi dla strony:

2017-01-16