Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Kwalifikacja Wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 5 do 9 kwietnia 2019 roku
Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Wielka Wieś w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Krakowskiego, Kraków ul. Dunajewskiego 8 (piętro IV) z wyznaczonym terminem i godziną.
Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pok. USC2, tel. 12 4191701 wew. 702, e-mail:  e.ciejek@wielka-wies.pl

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:
•    DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument ze zdjęciem
•    1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy)
•    Świadectwa ukończonych szkół,
•    Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
•    Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),
•    Prawo jazdy (w przypadku posiadania).
Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:
•    mężczyzn urodzonych w 2000r.,
•    mężczyzn urodzonych w latach 1995 –1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
•    osoby urodzone w latach 1998 –1999, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy                    z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
•    kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa               w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
•    osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tagi dla strony:

2019-01-22