Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Komunikat Nr 1/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś zgłosiło się 6 kandydatów. Do II etapu konkursu został zakwalifikowany jeden kandydat, który spełnił niezbędne wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w BIP w dniu 29 kwietnia 2015 r., mianowicie

Pan Jacek Klanowski, zam. Słomniki

Dokonanie selekcji końcowej kandydata nastąpi w dniu 21 maja 2015 r. Na selekcję końcową składają się: test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna. Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu zweryfikowanie wiedzy kandydata dotyczącej administracji samorządowej oraz sprawdzenie umiejętności i predyspozycji prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku urzędniczym w referacie gospodarki komunalnej ochrony środowiska i geodezji.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 1/K/2015 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2015r. zaprasza kandydata Pana Jacka Klanowskiego do II etapu konkursu w dniu 21 maja 2015 r. na godzinę 9°°.

____________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Wielka Wieś
32 – 089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnianie wymogów określonych w art. 6 i 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202-j.t.),
2. Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek : geodezja lub gospodarka nieruchomościami,
3. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 3 lata w tym co najmniej 1 rok przy wykonywaniu podobnych czynności,
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3. Umiejętność interpretacji przepisów prawa normujących zakres działania,
4. Umiejętność przeprowadzania rozmów z interesantami,
5. Umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
6. Prawo jazdy kat. B oraz zgoda na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z pakietu MS Office,
III. Cechy osobowe kandydata;
1. Umiejętność pracy w zespole,
2. Komunikatywność,
3. Kreatywność,
4. Dyspozycyjność,
5. Systematyczność,
6. Odporność na stres i działanie pod presją,
7. Umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku;
1. Prowadzenie spraw geodezji i gospodarki gruntami z zakresu;
a) zakupu, sprzedaży, dzierżawy, użytkowania, oddania w zarząd gruntów gminnych,
b) prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją i obrotem nieruchomościami gminnymi,
c) regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
d) podziałów oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji,
e) procedur zakładania ksiąg wieczystych,
f) komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa,
2. Prowadzenie spraw gospodarki budynkami komunalnymi z zakresu;
a) prowadzenia rejestru budynków mienia komunalnego gminy,
b) utrzymania stanu technicznego i użytkowego, przeglądów okresowych budynków,
c) umów najmu lokali w budynkach komunalnych i prowadzenie rozliczeń finansowych,
d) przydziału lokali komunalnych i socjalnych,
e) prowadzenia książek obiektów komunalnych,
3. Inne;
a) przygotowanie decyzji administracyjnych, umów i innych dokumentów,
b) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
c) bieżące śledzenie przepisów prawnych.
V. Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo,
2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48,
3. Wynagrodzenie; zgodnie z przepisami,
4. Praca w biurze oraz w terenie.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
VII. Wskazanie wymaganych dokumentów:
1. Podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego,
2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wielka Wieś danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
3. Podpisany życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej,
4. Podpisany list motywacyjny,
5. Kserokopię posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL,
6. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
8. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
10. Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
11. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VIII. Pozostałe informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48; 32-089 Wielka Wieś - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 17³°.
2. Ofertę można przesłać na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów - nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
5. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
6. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.
7. Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202-jt.) oraz REGULAMINEM NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ wprowadzonym Zarządzeniem nr 74/2005 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 października 2005 r.
8. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ opublikowany jest na stronie www.wielka-wies.pl oraz w BiP Gminy Wielka Wieś.
9. Osoby, którym w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są zobowiązane do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Tagi dla strony:

2015-04-29