Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś

2014-05-08
 
Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś powołana Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. działając na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.), Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30 poz. 2350) oraz Uchwały Nr  XXXVII/407/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r. w sprawie przyjęcia do wiadomości i zastosowania projektów sporządzonych spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu, informuje iż sporządziła niżej wymienione kartę inwentaryzacyjną nieruchomości i spis inwentaryzacyjny zawierający tą kartę: 

Spis inwenta- ryzacyjny

Numer karty lub kart inwentaryzacyjnych objętych spisem

Działki objęte kartami

Obszar w ha

Numer

Księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Sposób użytkowania

1/2014

1/14

146

0,88

KR1P/00493449/6

Modlnica

 droga gminna publiczna

Przed dniem 27 maja 1990r. roku nieruchomości te stanowiły z mocy prawa własność Skarbu Państwa, jako częściami dróg zarządzał nimi Naczelnik Gminy Wielka Wieś. Parcele katastralne odpowiadające działce 146, obr. Modlnica, objęte były księgą wieczysta dawną – LWH278Tab, z wpisem prawa własności na rzecz posiadaczy ziemskich Konopków, w których to miejsce na podstawie art. 2 ustawy z 20.03.1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ujawniono własność Skarbu Państwa. Starosta Krakowski założył dla działki nr 146 księgę wieczystą nr KR1P/00493449/6.
Uchwałą Nr  XXXVII/407/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r.  projekt w/w karty i spisu inwentaryzacyjnego zostały zaakceptowane przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu. Komisja podaje do publicznego wglądu na okres 30 dni od dnia 8 maja 2014r., kartę inwentaryzacyjną nieruchomości w/w mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś  i spis inwentaryzacyjny obejmujący tą kartę.
Karty Inwentaryzacyjne wraz ze spisami obejmującymi te karty będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl i w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  przez okres 30 dni od dnia  8 maja 2014r.
Nadto karta i spis inwentaryzacyjny oraz mapy działki wyłożone są w pokoju Nr 102 (parter). Urzędu Gminy Wielka Wieś.
W terminie do dnia  7 czerwca 2014r., osoba której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w w/w spisie inwentaryzacyjnym mienia i karcie inwentaryzacyjnej, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej ( adres Urząd Gminy Wielka Wieś ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś.). Informacje udzielane są w pok. 102 ( tel 12. 419 17 01 do 04, w.102).
W przypadku braku uwag lub odmownym załatwieniu uwag, po dniu 7 czerwca 2014r. Wójt Gminy wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż Gmina Wielka Wieś nabyła własność  w/w nieruchomości z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r.
Komisja Inwentaryzacyjna:
Grażyna Syguła
Tomasz Sierka
Mariola Feliks
Beata Zięba
Wielka Wieś, dnia 8 maj 2014r. 
2014-05-08